InSinkErator
Obchodné podmienky

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

Prosím oboznámte sa s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami. Viac informácií k dispozícii vo firemných dokumentoch.

Ďalej ako „Predávajúci“:
Názov spoločnosti: Xaurum, s.r.o
Sídlo spoločnosti: J. Francisciho 1731/29, 05401, Levoča
Zastúpená konateľom: Mgr. Marek Bednár
Štát: Slovenská republika
IČO: 46607536
DIČ: 2023504824
IČ DPH: SK2023504824
Bankové údaje: IBAN: SK38 7500 0000 0040 1703 9604
Telefón: +421 (0)948 224484
E-mail: info@insinkerator.sk

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Xaurum, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Xaurum.sk.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@insinkerator.sk.

Objednávku je možné uskutočniť i bez nutnosti registrovať sa, teda môžete tovar zakúpiť v „Metóde prihlásenia“ a vybrať „Prihlásiť sa ako hosť“.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Storno objednávky

Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Stornovať objednávku bezplatne sa dá, ak ešte nevznikli žiadne náklady so zabezpečením vybavovania vašej objednávky. V opačnom prípade bude storno objednávky spoplatnené. Potvrdenie storna objednávky vám bude doručené elektronickou poštou.

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne len po telefonickej dohode a za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať.

Tovar doručovaný kuriérskymi spoločnosťami

Doprava kuriérom DPD/SDS zvyčajne do 24/48 hod kdekoľvek v rámci SR a ČR do 100€ s DPH: 5€ / celá zásielka bez ohľadu na počet kusov a kumulatívnu hmotnosť celej zásielky.

Doprava kuriérom DPD/SDS zvyčajne do 24/48 hod kdekoľvek v rámci SR a ČR nad 100€ s DPH: ZADARMO / celá zásielka bez ohľadu na počet kusov a kumulatívnu hmotnosť celej zásielky.

Čas dodania je platný od našej expedície tovaru. Z operatívnych dôvodov si vyhradzujeme právo na určenie a na prípadnú zmenu kuriérskej spoločnosti. Štandardné ceny dopravy sú iba na základe hodnoty zásielky. Dodatočné služby k doprave sú na báze kumulatívnej hmotnosti jednotlivých balíkov alebo ich počtu.

Vo väčšine prípadov sme schopní zaslať sledovacie číslo zásielky formou SMS a emailom. Cena za dopravu je konečná a obsahuje DPH, mýtny poplatok a pod. Reálne je však vyššia. Pri neúspešnom pokuse o doručenie máte 1x nárok na bezplatné opakované doručenie. Expedujeme len do SR a ČR, ostatné krajiny EÚ - tovar neexpedujeme. S tovarom vo väčšine prípadov obdržíte aj faktúru, prípadne vám bola/bude zaslaná emailom/pozemnou poštou.

Pri požiadavke doručenia v sobotu účtujeme príplatok 6€ k základnej sadzbe, avšak miesto doručenia musí byť na zozname miest konkrétnej kuriérskej spoločnosti, ktoré takúto službu umožňujú. Túto záležitosť môžeme zistiť my.

Došiel vám tovar poškodený?

V prípade, že vám došiel tovar poškodený, prezrite si aktuálny postup – dôležité!!! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Bezodkladne nás prosím informujte na telefónnom čísle: +421948224484 alebo emailom na: info@insinkerator.sk. Postup uvádzame aj nižšie:

  • V prípade poškodenia obalu zásielky uveďte kuriérovi do dodacieho / doručovacieho listu - "PREVZATÉ S VÝHRADOU - POŠKODENÝ OBAL", spíšte Zápis o škode a prevezmite tovar.
  • V prípade evidentného poškodenia samotného tovaru (teda nielen obalu) zásielku neprevezmite z dôvodu jej poškodenia a do dodacieho / doručovacieho listu uveďte - "NEPREVZATÉ - POŠKODENÝ OBSAH ZÁSIELKY", spíšte Zápis o škode a neprevezmite tovar. V prípade viackusovej zásielky si môžete ponechať nepoškodené kusy. Pozn.: nestačí zásielku iba ODMIETNUŤ bez udania dôvodu! V tom prípde poisťovňa škodu nenahradí.

V oboch prípadoch Zápis o škode a fotodokumentáciu bezodkladne zašlite na adresu danej prepravnej spoločnosti a kópiu emailu na: info@insinkerator.sk. Ak to nespravíte, neručíme za vybavenie reklamácie u prepravnej spoločnosti. Kuriérske spoločnosti môžu akceptovať oznámenie o poškodení i pod dodaní tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. Avšak podnet dáva zákazník, nakoľko tovar je už jeho majetkom.

Originálny daňový doklad pre právne účely vám dôjde vždy so zásielkou (z operatívnych dôvodov si vyhradzujeme právo zaslať faktúru aj elektronickou alebo pozemnou poštou). Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade – napríklad dátum dodania, dátum zdaniteľného plnenia a pod. Záručná doba je taktiež uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom, teda 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, alebo pokiaľ si kupujúci nepriplatil za rozšírenie záruky nad rámec zákonnej záručnej doby.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho bezodkladne telefonicky a následne vytlačí a vyplní Formulár na odstúpenie od zmluvy a zašle elektronicky alebo doporučenou poštou. Peniaze nie je možné vrátiť v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy aj samotný tovar musia byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Spravidla je Formulár na odstúpenie od zmluvy doručený skôr ako tovar.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. V prípade, že sa už bude jednať o ťažko predateľný tovar, môže predávajúci úplne odmietnuť plnenie kupujúcemu a zašle mu tovar späť.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (vyskladňovacie náklady, náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • a) na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • b) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • c) uzatvorených medzi predávajúcim a firemnými zákazníkmi (fyzickou osobou – živnostníkom alebo právnickou osobou), ktorí tovar zakúpili.

Ako postupovať pri vrátení tovaru

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete vracať, zašlite vami zvoleným prepravcom na adresu sídla spoločnosti uvedenú v hlavičke, ak nebolo dohodnuté inak.

Ako zásielku pripraviť?

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku – je to neakceptovateľná forma vrátenia. Odporúčame vám tovar poistiť. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o náklady uvedené v bode 6. Uvedené neplatí pri reklamácii.

Po prekontrolovaní zásielky vám peniaze budú vrátené na bankový účet, ktorý je potrebné uviesť v tvare IBAN, a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.

Všetky spôsoby úhrady resp. platobné metódy, možno vybrať pred ukončením realizácie objednávky. Aktuálne spôsoby platby za tovar s popisom si môžete prezrieť nižšie:

DOBIERKOU V HOTOVOSTI pri prevzatí tovaru

Pri platbe DOBIERKOU V HOTOVOSTI platíte kuriérovi až pri prevzatí tovaru hotovosťou. K expedícii tovaru dochádza ihneď alebo druhý pracovný deň.

PLATOBNOU KARTOU pri prevzatí tovaru

Pri platbe PLATOBNOU KARTOU cenu za tovar uhrádzate až pri prevzatí tovaru. K expedícii tovaru dochádza ihneď alebo druhý pracovný deň.

PREVODNÝM PRÍKAZOM

Pri platbe PREVODNÝM BANKOVÝM PRÍKAZOM vám na základe vašej objednávky v systéme najskôr vystavíme faktúru na úhradu za tovar s potrebnými údajmi a následne zašleme na váš email. K expedícii tovaru dôjde až po pripísaní finančných prostriedkov na účet spoločnosti.

PAYPAL ÚČTOM online

Pri platbe PAYPALOM (musíte mať PayPal účet) cenu za tovar uhrádzate pri dokončení objednávky. K expedícii tovaru dochádza ihneď alebo druhý pracovný deň.

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie a samotná transakcia (heslá, mená, operácia, číslo karty atď.) sa šifrujú a prebiehajú na serveroch banky; predávajúci k nim teda nemá žiaden prístup. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). Služba je realizovaná cez ČSOB banku a ich platobný modul GP WebPay (Pay Muzo).

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je nefunkčný alebo sa v priebehu zákonnej záručnej doby pokazil, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok a nepredstavuje to reklamáciu.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť najprv nahlásené cez Reklamačný formulár a musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení poruchy. Dĺžka záruky je uvedená v bode 4.

Dôležité upozornenie

Záručný aj pozáručný servis zabezpečujeme LEN PRE VLASTNÝCH ZÁKAZNÍKOV a u nás zakúpených drvičov cez www.insinkerator.sk. Ak ste si priamo u nás drvič nezakúpili, kontaktujte svojho predajcu a on vás navedie na správne servisné stredisko.

Ako postupovať?

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať na adresu uvedenú v hlavičke, prípadne môžeme zabezpečiť vyzdvihnutie kuriérom za úhradu. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Výrobok musí byť demontovaný, riadne očistený a suchý.

Zásielka pripravená na expedíciu kuriérom alebo vyzdvihnutie servisným technikom musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie, návody a pod.). K tovaru priložte doklad o kúpe (kópiu faktúry), záručný list a popis chyby prípadne chybového hlásenia vyplnený v Reklamačnom formulári. Vždy prosím použite baliaci papier, kartón, baliacu fóliu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu. Odporúčame vám tovar poistiť.

Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený, bude vrátená kúpna cena alebo jej alikvotná časť (zľava z tovaru), alebo bude reklamácia zamietnutá. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní elektronickou poštou prípadne formou SMS. Pri následnom dodaní opraveného alebo vymeneného tovaru budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@xaurum.sk.

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Strebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Všeobecných obchodných podmienok.

Váš www.insinkerator.sk

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018. Aktualizácia 22. 07.2021.